SVOBODA PARTS s.r.o.

 

  


 FOTOGRAFIE MĚSÍCE 

RETARDÉR TELMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SVOBODA PARTS s.r.o.

Čl. I. Prodávající

Obchodní jméno                   SVOBODA PARTS s.r.o.

Sídlo                                     Radkovská 410

                                             588 56  Telč

Zastupuje jednatel                p. Petr Svoboda

IČ                                         28316207

DIČ                                       CZ28316207

Zápis u OR                           KOS Brno, oddíl C, vložka 60790

Bankovní spojení                  KB a.s., pobočka Jihlava

Číslo bankovního účtu          43-3624280227/0100

telefon                                  567 223 862; 567 213 590

e-mail                                   info@svobodaparts.cz

web                                      www.svobodaparts.cz; www.telma.cz


Čl. II. Všeobecná ustanovení

1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek SVOBODA PARTS s.r.o. (dále VOP) vydaných prodávajícím v souladu s ust. §1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, je úprava podmínek, za kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží nebo službu, jakož určení práva a povinností smluvních stran při vzájemném obchodování.

2. VOP tvoří nedílnou součást Rámcové kupní smlouvy (dále RKS) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

3. VOP tvoří taktéž nedílnou součást každé individuální Kupní smlouvy (dále KS), která může být uzavřená na dodávku zboží kupujícímu, které má pro prodávajícího nestandardní charakter dodání nebo položky vyšší finanční hodnoty, nebo u kterého je pro zákazníka nezbytné dodržet termín dodání. Zároveň podle těchto VOP probíhá i nákup za hotové nesmluvním zákazníkům.

4. VOP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje RKS, která má vždy přednost.


Čl. III. Dodací podmínky – přechod nebezpečí škody na zboží

1. Dodávky zboží a služeb jsou prodávajícím realizovány na základě písemných objednávek kupujícího, na základě ústní objednávky při osobním nákupu kupujícího, e-mailem, faxem případně telefonicky.

Za uzavření KS je považováno i písemné potvrzení objednávky prodávajícím, písemné potvrzení zakázky kupujícím, převzetí zakoupeného zboží kupujícím při osobním nákupu, nebo odeslání zboží externí přepravní službou nebo závozem prodávajícího.

2. Písemná forma objednávky je přitom zachována, je-li právní úkon učiněn prostřednictvím faxu nebo elektronickou poštou.

3. Prodávající se zavazuje objednané zboží/službu kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené KS nebo objednávkou za něj zaplatit sjednanou cenu.

4. Objednávka/zakázka by měly obsahovat zejména datum, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství, případně jednotkovou prodejní cenu pro kupujícího. Do doby potvrzení objednávky/zakázky prodávajícím není tato objednávka/zakázka pro prodávajícího závazná. Dodání zboží nebo služby mimo sklady kupujícího vyžaduje písemnou objednávku s určením způsobu zajištění dopravy.

5. Zboží bude kupujícímu dodáno v termínech dohodnutých buď jednotlivou písemnou KS nebo v termínech požadovaných kupujícím jeho objednávkou a potvrzených prodávajícím prostřednictvím jednotlivé zakázky předané kupujícímu v jakékoliv písemné podobě. Prodávající může kupujícímu objednané zboží dodat nejen před dohodnutým termínem dodání ale i v dílčích dodávkách, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zdanitelné plnění bude v těchto případech stejné s datem dílčí expedice.

6. Místo dodání zboží specifikuje kupující svojí objednávkou. Vyjma osobního odběru nakupovaného zboží kupujícím dodává prodávající zboží nakoupené kupujícím do jeho sídla nebo provozovny:

  • externí přepravní službou,
  • závozem v rámci své vlastní dopravy,

Podmínky přepravy a termín dodání zakoupeného zboží sjednává prodejce s kupujícím při každém obchodním případu nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody.

7. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího odeslat zboží do místa určeného kupujícím, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

8. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího dodat zboží do místa určeného kupujícím prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět kupující.

9. Při předání zboží v prodejním místě prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží kupující potvrdí svým podpisem na daňovém dokladu, v případě souhrnné fakturace na dodacím listu.

10. V rámci regionu, rozvozových tras a daného prodejního místa dodává prodávající kupujícímu zakoupené zboží svým pravidelným rozvozem zdarma, pokud je zboží objednáno den předem. Mimo dobu a místo stanovené pro pravidelný rozvoz je možné dodat zakoupené zboží kupujícímu na základě individuální dohody.

11. Za zboží dodávané kupujícímu prostřednictvím externích přepravců je kupujícímu účtována sazba podle aktuálního ceníku přepravce.

12. Částky účtované za přepravu zboží, balné a „kilometrovné“ jsou v prodejním dokladu uváděny jako „expediční náklady“.


Čl. IV. Kupní cena za zboží, daňové doklady, platba

1. Prodávající nabízí kupujícímu zboží za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění dodávky zboží, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Slevy se přiznávají při registraci kupujícího v systému prodávajícího a jejich procentuální vyjádření je u každé položky prodávaného zboží vyznačeno na prodejních dokladech. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.

2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravy cen od svých dodavatelů. Ceny za objednané a prodejní zakázkou potvrzené zboží nebo ceny zboží dohodnuté jednotlivou Kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

3. Svoje kupní ceny k jednotlivým položkám má kupující k dispozici on-line na webshopu prodávajícího, nebo jsou součástí potvrzení objednávek kupujícího.

4. V případě nákupu běžně skladovaného zboží osobním nákupem na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupeného zboží, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.

5. V případě nákupu zboží prostřednictvím telefonické, faxové, e-mailové nebo objednávky uplatněné přes webshop prodávajícího, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky prodávajícím, nebude-li u některého zboží dodatečně dohodnuto jinak.

6. Za dodávku zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

  • předem na základě zálohové faktury,
  • hotově / na dobírku / platební kartou,
  • převodním příkazem, avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou RKS. Výše neuhrazených závazků kupujícího nesmí přitom převyšovat smluvený limit a kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou jeho závazku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro platbu smluvní pokuty je penalizační faktura vystavená prodávajícím. U zákazníků bez RKS vyžaduje prodávající pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.

7. Podkladem pro platby za odebrané zboží je daňový doklad s náležitostmi dle §28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to RKS nebo KS neupravuje jinak.

8. Prodávající může kupujícímu zasílat daňové doklady elektronickou cestou na vzájemně domluvenou e-mailovou adresu. Zaslaný e-mail s přílohou, obsahující daňový doklad, je považován zákonem č. 235/2004 Sb. za zcela přípustnou formu dokladu. Fakturu, ať již zálohou či běžnou je nutno vytisknout a následně je možno ji použít do účetnictví. Doklady budou zasílány ve formátu PDF, který lze zobrazovat, číst a tisknout v prohlížeči Adobe Acrobat Reader; případně ve formátu ISDOC (Information System Document), který je standardem pro elektronickou fakturaci v ČR, a který je vhodný pro automatizovaný import do ekonomických systémů.

9. Kupující je u prodávajícího oprávněn k odběru zboží na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě, pokud kupující není v prodlení se splatností jakékoliv vystavené faktury za odebrané zboží, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.

10. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo dodávat kupujícímu další zboží pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost nastane ihned, pokud vznikne v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.

11. Pokud bude kupující na základě veřejně přístupných registrů vykazovat zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si prodávající právo dodávat další zboží kupujícímu pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena a to ihned po zjištění prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího. Výhrada podle bodu 9. a 10. se vztahuje na všechny fakturační dodávky kupujícímu, tedy i na potvrzené dodávky zboží jednotlivými písemnými Kupními smlouvami.


Čl. V. Záruční a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost svého zboží v délce 6-ti měsíců od data jeho prodeje. Výjimkou je záruční doba na opravené díly, kterou poskytuje prodávající v délce 3 měsíců od data jeho prodeje. V případě, že výrobce příslušného zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i prodávající kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje prodávající kupujícímu písemně, na základě požadavku kupujícího.

2. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího.

3. Případnou záměnu nebo množstevní rozdíl zboží proti dodacím dokladům reklamuje kupující v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil a to nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

4. V případě, že má zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce zboží zjevnou vadou, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, vystavuje se možnosti neuznání reklamace prodávajícím.

5. Kupující předává zboží do reklamace neprodleně po zjištění vady zboží spolu s vyplněným formulářem Protokol reklamace, který je k dispozici na webu prodávajícího a toto zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady.

6. Záruční doba se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným používáním pro dané zboží obvyklým a za škody způsobené přetěžováním vozidla. Kupující je na základě vyžádání prodávajícího povinen prokázat, že reklamované zboží bylo namontováno v souladu s technologickým postupem vydaným výrobcem vozidla, nebo že bylo namontováno nebo instalováno odborným servisem.

7. Jde-li u reklamovaného zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a řádné odstranění. Není-li to úměrné povaze vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. V těchto případech začne běžet nová záruční doba dnem převzetí opraveného resp. vyměněného zboží kupujícím.

8. U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána.

9. Řešení záruky se vztahuje výlučně na fyzickou výměnu samotného dílu, nikoliv na náklady s tím spojené.


Čl. VI. Vratné obaly

1. Prodávající dodá kupujícímu v případě zapůjčených vratných obalů návratku obalů, kterou kupující při převzetí dodávky zboží potvrdí. Kupující vrátí tyto obaly prodávajícímu na své náklady ve stanovené lhůtě, vyznačené na návratce a ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení. Pokud zapůjčené vratné obaly nebudou vráceny, prodávající je oprávněn tyto obaly fakturovat kupujícímu.

2. Vratné obaly, které bude prodávající fakturovat společně s dodávkou zboží, vrátí kupující taktéž ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení a zpětně je bude prodávajícímu fakturovat za stejnou cenu.

Prodávající je povinen tyto obaly přijmout a zaplatit za ně kupujícímu příslušnou fakturovanou částku. Po uplynutí dohodnuté lhůty pro vrácení obalů platí, že se vratné obaly stávají vlastnictvím kupujícího a částka fakturovaná jako hodnota obalů je považována za jejich dohodnutou kupní cenu.


Čl. VII. Další sjednané podmínky

1. Všechny dodávky zboží realizované jednotlivou Kupní smlouvou, uzavřené na přesně specifikované zboží a jeho cenu, se budou řídit platnou RKS.

2. Jednotlivé písemné KS budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněny, podle vzájemného písemného oznámení.

3. Jakékoliv dodatky RKS musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stávají se její nedílnou součástí.

4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

5. Kupující prohlašuje, že je svéprávný a dále, že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.

6. Kupující nesmí bez předchozího písemného oznámení prodávajícímu přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.

7. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

8. Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.


Čl. VIII. Platnost všeobecných obchodních podmínek SVOBODA PARTS s.r.o.

Tyto VOP jsou platné od 1.4.2015 do vydání nových VOP. Aktuální VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího, na adrese www.svobodaparts.cz.

 

 V Telči dne 1. 4. 2015

 

» Klikni pro stažení ve formátu PDF «

 

 

(c)2009 Created by Czechproduct.cz s.r.o.